0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Model 264 Differential Pressure Transmitter

Hàng hot: | Lượt xem: 2065

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Setra

Setra's Model 264 is a very low differential pressure transducer and is considered the standard for use in HVAC building automation, high accuracy pharmaceutical and healthcare facilities.

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
2641001WD11A1C 2641001WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD11A1E 2641001WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD11A1F 2641001WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD11T1C 2641001WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD11T1E 2641001WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD11T1F 2641001WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD2DA1C 2641001WD2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD2DA1E 2641001WD2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD2DA1F 2641001WD2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD2DT1C 2641001WD2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD2DT1E 2641001WD2DT1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WD2DT1F 2641001WD2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB11A1C 2641001WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB11A1E 2641001WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB11A1F 2641001WB11A1F -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB11T1C 2641001WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB11T1E 2641001WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB11T1F 2641001WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB2DA1C 2641001WB2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB2DA1E 2641001WB2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB2DA1F 2641001WB2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB2DT1C 2641001WB2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB2DT1E 2641001WB2DT1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641001WB2DT1F 2641001WB2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641002WD11T1C 2641002WD11T1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,2"-Cust;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD11A1C 2641003WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,3 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD11A1E 2641003WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,3 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD11A1F 2641003WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,3 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD11T1C 2641003WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,3;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD11T1E 2641003WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,3;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD2DA1C 2641003WD2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,3 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD2DA1E 2641003WD2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,3 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD2DA1F 2641003WD2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,3" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD2DT1C 2641003WD2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,3;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD2DT1E 2641003WD2DT1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,3;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD2DT1F 2641003WD2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,3;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641003WD2DT1G 2641003WD2DT1G DP TRAN AIR,1% ACCURACY,3;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB11A1F 2641005WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB11T1C 2641005WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB11T1E 2641005WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB11T1F 2641005WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB2DA1C 2641005WB2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB2DA1E 2641005WB2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB2DA1F 2641005WB2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB2DT1C 2641005WB2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB2DT1E 2641005WB2DT1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WB2DT1F 2641005WB2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD11A1C 2641005WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD11A1E 2641005WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD11A1F 2641005WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD11T1C 2641005WD11T1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,5";4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD11T1E 2641005WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD11T1F 2641005WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD2DA1C 2641005WD2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD2DA1E 2641005WD2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD2DA1F 2641005WD2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD2DT1C 2641005WD2DT1C DP TRAN AIR,1% ACCURACY,5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD2DT1E 2641005WD2DT1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641005WD2DT1F 2641005WD2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB11A1C 2641010WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-10 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB11A1E 2641010WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-10 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB11A1F 2641010WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-10" CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB11T1C 2641010WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-10;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB11T1E 2641010WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-10;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB11T1F 2641010WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-10;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB2DA1E 2641010WB2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-10 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB2DA1C 2641010WB2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-10 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB2DA1F 2641010WB2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-10 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB2DT1C 2641010WB2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-10;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB2DT1E 2641010WB2DT1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-10;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WB2DT1F 2641010WB2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-10;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD11A1C 2641010WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,10 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD11A1E 2641010WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,10 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD11A1F 2641010WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,10 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD11T1C 2641010WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,10;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD11T1E 2641010WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,10;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD11T1F 2641010WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,10;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD2DA1C 2641010WD2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,10 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD2DA1E 2641010WD2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,10 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD2DA1F 2641010WD2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,10 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD2DT1C 2641010WD2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,10;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD2DT1E 2641010WD2DT1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,10;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641010WD2DT1F 2641010WD2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,10;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD11A1C 2641015WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,15 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD11A1E 2641015WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,15 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD11A1F 2641015WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,15 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD11T1C 2641015WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,15;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD11T1E 2641015WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,15;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD11T1F 2641015WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,15;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD2DA1C 2641015WD2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,15 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD2DA1E 2641015WD2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,15 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD2DA1F 2641015WD2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,15 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD2DT1C 2641015WD2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,15;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD2DT1E 2641015WD2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,15;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641015WD2DT1F 2641015WD2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,15;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641020WD2DT1C 2641020WD2DT1C differential pressure transducer with 0-20in range, 0-5V output, +-1.0per accuracy Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB11A1C 2641025WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB11A1E 2641025WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB11A1F 2641025WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB11T1C 2641025WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB11T1E 2641025WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB11T1F 2641025WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB2DA1C 2641025WB2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-25 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB2DA1E 2641025WB2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-25 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB2DA1F 2641025WB2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-25 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB2DT1C 2641025WB2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-25;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB2DT1E 2641025WB2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-25;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WB2DT1F 2641025WB2DT1F DP TRAN AIR,0.25per ACCURACY,+-25,0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD11A1C 2641025WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD11A1E 2641025WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD11A1F 2641025WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD11T1C 2641025WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD11T1E 2641025WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD11T1F 2641025WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD2DA1C 2641025WD2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,25 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD2DA1E 2641025WD2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,25 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD2DA1F 2641025WD2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,25 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD2DT1C 2641025WD2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,25;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD2DT1E 2641025WD2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,25;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641025WD2DT1F 2641025WD2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,25;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB11A1C 2641050WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-50 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB11A1E 2641050WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-50 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB11A1F 2641050WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-50 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB11T1C 2641050WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-50;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB11T1E 2641050WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-50;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB11T1F 2641050WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-50;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB2DA1C 2641050WB2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-50 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB2DA1E 2641050WB2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-50 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB2DA1F 2641050WB2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-50 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB2DT1C 2641050WB2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-50;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB2DT1E 2641050WB2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-50;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WB2DT1F 2641050WB2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-50;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD11A1C 2641050WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,50 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD11A1E 2641050WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,50 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD11A1F 2641050WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,50 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD11T1C 2641050WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,50;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD11T1E 2641050WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,50;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD11T1F 2641050WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,50;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD2DA1C 2641050WD2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,50 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD2DA1E 2641050WD2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,50 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD2DA1F 2641050WD2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,50 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD2DT1C 2641050WD2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,50;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD2DT1E 2641050WD2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,50;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641050WD2DT1F 2641050WD2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,50;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB11A1C 26410R1WB11A1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.1" CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB11A1E 26410R1WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB11A1F 26410R1WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB11T1C 26410R1WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB11T1E 26410R1WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB11T1F 26410R1WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB2DA1C 26410R1WB2DA1C -DPTRAN AIR1% ACCURACY,+/-0.1"CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB2DA1E 26410R1WB2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB2DA1F 26410R1WB2DA1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB2DT1C 26410R1WB2DT1C DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB2DT1E 26410R1WB2DT1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WB2DT1F 26410R1WB2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD11A1C 26410R1WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD11A1E 26410R1WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD11A1F 26410R1WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.1 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD11T1C 26410R1WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD11T1E 26410R1WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD11T1F 26410R1WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.1;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD2DA1C 26410R1WD2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD2DA1E 26410R1WD2DA1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD2DA1F 26410R1WD2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.1 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD2DT1C 26410R1WD2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD2DT1E 26410R1WD2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R1WD2DT1F 26410R1WD2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.1;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB11A1C 26410R5WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB11A1E 26410R5WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB11A1F 26410R5WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB11T1C 26410R5WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB11T1E 26410R5WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB11T1F 26410R5WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB2DA1C 26410R5WB2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB2DA1E 26410R5WB2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB2DA1F 26410R5WB2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB2DT1C 26410R5WB2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB2DT1E 26410R5WB2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WB2DT1F 26410R5WB2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD11A1C 26410R5WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD11A1E 26410R5WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD11A1F 26410R5WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD11T1C 26410R5WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD11T1E 26410R5WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD11T1F 26410R5WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD2DA1C 26410R5WD2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD2DA1E 26410R5WD2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD2DA1F 26410R5WD2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD2DT1C 26410R5WD2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD2DT1E 26410R5WD2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26410R5WD2DT1F 26410R5WD2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641100WD11A1C 2641100WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,100 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641100WD11A1E 2641100WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,100 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641100WD11A1F 2641100WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,100 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641100WD11T1C 2641100WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,100;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641100WD11T1E 2641100WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,100;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641100WD11T1F 2641100WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,100;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB11A1C 26411R5WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-1.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB11A1E 26411R5WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB11A1F 26411R5WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-1.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB11T1C 26411R5WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-1.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB11T1E 26411R5WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB11T1F 26411R5WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-1.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB2DA1C 26411R5WB2DA1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-1.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB2DA1E 26411R5WB2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB2DA1F 26411R5WB2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-1.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB2DT1C 26411R5WB2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-1.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB2DT1E 26411R5WB2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-1.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WB2DT1F 26411R5WB2DT1F -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-2.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WD11T1C 26411R5WD11T1C Model 264, 0-1.5" range, 4-20mA output, terminal strip, 1% accuracy. Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WD2DA1C 26411R5WD2DA1C Low Differential Pressure Transducer, 0 to 1.5" W.C, 0 to 5 VDC, 1/2" Conduit Opening Đăng nhập Đăng nhập
26411R5WD2DT1C 26411R5WD2DT1C Model 264, 0-1.5" range, 0-5V output, terminal strip, standard 1% accuracy. Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB11A1C 26412R5WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-2.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB11A1E 26412R5WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-2.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB11A1F 26412R5WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-2.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB11T1C 26412R5WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-2.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB11T1E 26412R5WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-2.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB11T1F 26412R5WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-2.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB2DA1E 26412R5WB2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-2.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB2DA1F 26412R5WB2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-2.5 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB2DT1C 26412R5WB2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-2.5;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB2DT1E 26412R5WB2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-2.5";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WB2DT1F 26412R5WB2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-2.5";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD11A1C 26412R5WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,2.5" CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD11A1E 26412R5WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,2.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD11A1F 26412R5WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,2.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD11T1C 26412R5WD11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,2.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD11T1E 26412R5WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,2.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD11T1F 26412R5WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,2.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD2DA1C 26412R5WD2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,2.5" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD2DA1E 26412R5WD2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,2.5" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD2DA1F 26412R5WD2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,2.5" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD2DT1C 26412R5WD2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,2.5";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD2DT1E 26412R5WD2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,2.5";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26412R5WD2DT1F 26412R5WD2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,2.5";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB11A1C 26417R5WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-7.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB11A1E 26417R5WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-7.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB11A1F 26417R5WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-7.5 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB11T1C 26417R5WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-7.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB11T1E 26417R5WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-7.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB11T1F 26417R5WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-7.5;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB2DA1C 26417R5WB2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-7.5" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB2DA1E 26417R5WB2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-7.5" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB2DA1F 26417R5WB2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-7.5" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB2DT1C 26417R5WB2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-7.5";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB2DT1E 26417R5WB2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-7.5";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
26417R5WB2DT1F 26417R5WB2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-7.5";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641D00WD2DA1C 2641D00WD2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,100 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641D00WD2DA1E 2641D00WD2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,100 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641D00WD2DA1F 2641D00WD2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,100 CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641D00WD2DT1C 2641D00WD2DT1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,100;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641D00WD2DT1E 2641D00WD2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,100;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641D00WD2DT1F 2641D00WD2DT1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,100;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB11A1C 2641R05WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.05 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB11A1E 2641R05WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.05 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB11A1F 2641R05WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.05 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB11T1C 2641R05WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.05;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB11T1E 2641R05WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.05;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB11T1F 2641R05WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.05;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB2DA1C 2641R05WB2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.05" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB2DA1E 2641R05WB2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.05" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB2DA1F 2641R05WB2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.05" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB2DT1C 2641R05WB2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.05";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB2DT1E 2641R05WB2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.05";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R05WB2DT1F 2641R05WB2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.05";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB11A1C 2641R25WB11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB11A1E 2641R25WB11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB11A1F 2641R25WB11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB11T1C 2641R25WB11T1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB11T1E 2641R25WB11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB11T1F 2641R25WB11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB2DA1C 2641R25WB2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.25" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB2DA1E 2641R25WB2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.25" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB2DA1F 2641R25WB2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.25" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB2DT1C 2641R25WB2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,+/-0.25";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB2DT1E 2641R25WB2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,+/-0.25";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WB2DT1F 2641R25WB2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,+/-0.25";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD11A1C 2641R25WD11A1C -DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD11A1E 2641R25WD11A1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD11A1F 2641R25WD11A1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD11T1C 2641R25WD11T1C -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.25 CONDUIT;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD11T1E 2641R25WD11T1E -DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD11T1F 2641R25WD11T1F -DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.25;4-20MA Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD2DA1C 2641R25WD2DA1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.25" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD2DA1E 2641R25WD2DA1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.25" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD2DA1F 2641R25WD2DA1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.25" CONDUIT;0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD2DT1C 2641R25WD2DT1C - DP TRAN AIR,1% ACCURACY,0.25";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD2DT1E 2641R25WD2DT1E - DP TRAN AIR,0.4% ACCURACY,0.25";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập
2641R25WD2DT1F 2641R25WD2DT1F - DP TRAN AIR,0.25% ACCURACY,0.25";0-5VDC Đăng nhập Đăng nhập

Features

 1. Industry standard for very low differential pressure
 2. ±0.25%, ±0.4%, ±1% FS accuracy
 3. Up to 10 PSI overpressure (range dependent)
 4. Installation time minimized w/ mounting options
 5. Reverse wiring protection
 6. Internal regulation permits use with unregulated DC power supplies
 7. Fire retardant case (UL 94 V-0 approved)

Applications

 1. HVAC/R systems
 2. Room pressurization for critical environments
 3. Energy management systems
 4. Variable air volume and fan control (VAV)
 5. Environmental pollution control
 6. Lab & fume hood control

Model 264 Differential Pressure Transmitter

Ordering Information

Model 264 Differential Pressure Transmitter

1 Setra_Model_264_Data_Sheet
2 Setra_Model_264_Operating_Instructions