0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

VA202CDC-C-24 Modulating Actuator 24VAC

Lượt xem: 185

Danh mục : Butterfly Valve
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : VF6000 Series Butterfly Valve and VA300/VA200 Actuator
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

VA202CDC, 24VAC

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
VA202CDC-C-24 VA202CDC, 24VAC Đăng nhập Đăng nhập

Groove-type Seat: Reliable sealing, less torque, long service life Professionally Designed Sealing Surface: Broadside and arc design, suitable for various types of flanges Mid-plummer-block Spliced Pole: Prevention of lower shaft disengaging from body due to frequent vibration Manual Clutch: Automatic switching, more convenient and reliable Safe and Protective Design: Over-torque protection, anti-condensation heater (VA300/VA200) Precise Worm Gear Drive: High transmission torque, self-locking (VA300/VA200) Clear Display of Valve Position: Display of valve position

1 brochure VF6000 Series Butterfly Valve and VA300/VA200 Actuator
2 VF6000 Series Butterfly Valve and VA300/VA200 Actuator Product Bulletin