0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Delta Controls Field Module DFM

Lượt xem: 233

Danh mục : Bms Controller
Nhãn hiệu : Delta Controls

The Delta Controls Field Modules DFM provide remotely expandable I/O to Delta’s BACnet® Controllers. These field modules are capable of communicating on Delta’s LINKnet network or directly on an RS-485 BACnet MS/TP network (DFM-400 model only).

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
DFM-1600 DFM-1600 Field Module (16 UIs,LINKnet) Đăng nhập Đăng nhập
DFM-400 DFM-400 Field Module (4 UIs,LINKnet or BACnet MS/TP) Đăng nhập Đăng nhập
DFM-404 DFM-404 Field Module (4 UIs,4 BOs,LINKnet or BACnet MS/TP) Đăng nhập Đăng nhập
DFM-440 DFM-440 Field Module (4 UIs,4 AOs,LINKnet or BACnet MS/TP) Đăng nhập Đăng nhập

The DFM provides expandable remote inputs to Delta’s BACnet® Controllers. When connected to a LINKnet network, the DFM provides programmable remote input capabilities to its connected controller.

1 DFM-400/DFM-404/DFM-440 Catalog
2 DFM-1600 Catalog